nothing.jpg
English | 中文
Painting & Calligraphy
Xiao Junxian (1865-1949)
Description
P-125: Xiao Junxian (1865-1949)
Lotus
Hanging scroll, ink on paper.
35 x 18 in (89 x 45.7 cm)
Seal: Xiao Junxian