nothing.jpg
English | 中文
Painting & Calligraphy
Qian Zhenhuang (1875-1944)
Description
C-212: Qian Zhenhuang (1875-1944)
Calligraphy in Running Script
Ink on paper
9.5 x 20.5 in (24.1 x 52 cm)
Signed Qian Zhenhuang with one artist seal: Guimao Jinshi