nothing.jpg
English | 中文
Shao Yixuan (1886-1954)
Bio Description
Shao Yixuan (1886-1954)
Shou Lao
1950
Hanging scroll, ink and color on paper
46.75 x 26.75 in (118.7 x 68 cm)
Signed Zixi Waishi (courtesy name of Shao Yixuan) with one seal: ? ? Waishi